Pomoc w uzyskaniu odszkodowań powypadkowych i innych zdarzeniach losowych
(kancelaria prawno – medyczna).

szkoda osobowa – majątkowe następstwo śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
powstałych na skutek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia NNW,

- likwidacja szkód osobowych,


szkoda majątkowa – uszczerbek majątkowy będący następstwem uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty rzeczy,


- likwidacja szkód majątkowych
Copyright © 2009 Page by BeLogic Studio